JNYANABHANDAR

This website covers all the latest news regarding educational news, government orders, teaching-learning materials, school and College Study Materials and Question Papers, jobs, competitive exams notes, question papers, notes, video lessons and so on. This is only Educational and Information Purpose.

Monday, December 18, 2023

Karnataka General Services Carde and Recruitment Rules 2023

  Jnyanabhandar       Monday, December 18, 2023
Karnataka General Services
(Revenue Subordinate Branch) (Cadre and Recruitment) (Amendment) Rules, 2023

The draft of the following rules further to amend the Karnataka General Services
(Revenue Subordinate Branch) (Cadre and Recruitment) Rules, 1977, which the Government of
Karnataka, proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read
with section 8 of the Karnataka State Civil Services Act, 1978 (Karnataka Act 14 of 1990) is hereby
published as required by clause (1), of sub-section (2) of section 3 of the said Act, for the information
of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken
into consideration after fifteen days from the date of its publication in the official Gazette.
Any objection or suggestion, which may be received by the State Government
from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above, will
be considered by the State Government. Objections or suggestions may be addressed to the
Principal Secretary to Government, Revenue Department, Multi Storied Building, Bangalore- 560 001.
DRAFT RULES

ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಬದಲಾಗಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978ರ (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14)ರ (ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14) ಕಲಮು 3ರ ಉಪ-ಕಲಮು (1)ರ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳ (ಕಂದಾಯ ಅಧೀನ ಶಾಖೆ) (ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1977ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳ ಕರಡನ್ನು ಕಲಮು (1)ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಉಪ-ಕಲಮು (2)ರ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಮೂಲಕ ಬಾಧಿತವಾಗಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕರಡನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ

(1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳು (ಕಂದಾಯ ಅಧೀನ ಶಾಖೆ) (ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2023 ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

(2) ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅವು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಅನುಸೂಚಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಅನುಸೂಚಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ. - ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (ಕಂದಾಯ ಅಧೀನ ಶಾಖೆ) (ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ) ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮೂದುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು, 1977 ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮೂದುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಲಂ (1), (2) ಮತ್ತು (3) ರಲ್ಲಿ "ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ" ಹುದ್ದೆಯ ಹುದ್ದೆ,
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:-

ಹುದ್ದೆ - ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ - ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ರ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಡೆತನದ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ತರಬೇತಿ - ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕದ ನಂತರ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಅವಧಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ - ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು.

logoblog

Thanks for reading Karnataka General Services Carde and Recruitment Rules 2023

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment

If You Have any Doubts, let me Comment Here